top of page

El  nostre projecte educatiu.

L'objectiu comú de la comunitat educativa és que l'escola esdevingui ser un espai d’aprenentatge i seguretat que permeti els infants equivocar-se per aprendre, on conviure de forma harmònica i desenvolupar al màxim les seves capacitats, habilitats i aprenentatges, amb una sòlida base emocional i social.

 

L’escola és una institució al servei de les persones i, com a tal, el nostre objectiu és vetllar pel benestar dels nens. Com  diu John Dewey, “l’escola no és només una preparació per la vida, sinó que és la vida en sí mateixa”. Per això volem que el pas dels alumnes per l’escola sigui el més gratificant i enriquidor possible, que els nens i les nenes se sentin reconeguts, acceptats i estimats i que puguin créixer en equilibri i benestar.

 

Són els principis de la pedagogia sistèmica els que ordenen i regulen les relacions entre els membres de la comunitat educativa i  les metodologies emprades per a desenvolupar capacitats i competències, basades en el respecte al ritme d'aprenentatge de cada alumne i l'estimulació constant de l'aprendre. 

 

  • Promoure i treballar pel dret de pertinença de tots els membres de la nostra comunitat i, diversos tots com som, acceptar totes les identitats, basant-se en el respecte i la recerca de l'objectiu comú del projecte.

  • La generació del vincle entre tots els membres de la comunitat educativa és bàsica per compartir l'objectiu i les relacions de respecte i confiança necessàries per oferir l'espai de seguretat d'aprenentatge, seguretat, cooperació i estima que ha de ser l'escola. Un espai habitable, humà, sensible i proper amb les necessitats de tots els seus membres que ha de tendir a equilibrar-se en donar i rebre.

  • A l'escola tothom té la seva funció i responsabilitat, entenent que les famílies dipositen la seva confiança en els professionals del centre i tots treballem per l'objectiu comú des del nostre rol i lloc de presa de decisions. Amb el respecte, la complicitat, el compromís, l'amor, l'humor i la serenitat necessaris per donar un  marc segur d’aprenentatge i relació i que l'escola sigui un espai on viure, conviure, compartir, desenvolupar-se, créixer i aprendre.

 

El projecte de l'escola està doncs basat en la col·laboració entre tots els seus membres,  donant  veu i oferint un lloc a tots els membres de la comunitat educativa, a més de ser un element de cohesió social i assolir l'èxit escolar dels infants que han de ser ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables.

 

A l’escola tenen lloc dos tipus d’aprenentatge: el social i el curricular. El primer i més important és  l’aprenentatge social, ja que, quan aquest es dóna, es possibilita l’aprenentatge curricular. L’aprenentatge curricular només pot donar-se en un ambient relaxat i de confiança, on el nen se senti segur. L’assemblea és un dels pilars del treball social a l’escola.

 

A la nostra escola donem molta importància a que els nens aprenguin a gestionar les emocions. L’equilibri emocional predisposarà el nen a tota la resta d’aprenentatges. Poder expressar amb naturalitat com se sent, saber com se senten els altres, sentir que els seus sentiments són normals, acceptats i respectats, donarà pas a aquest ambient relaxat i de confiança.

 

L’organització del centre permet, en molts casos, la distribució dels alumnes en grups d’inter-nivells. Relacionar-se amb companys de diferents edats enriqueix les experiències d’aprenentatge dels alumnes: possibilita relacions d’igual a igual que faciliten la comprensió dels aprenentatges, permet reforçar els aprenentatges treballats o ampliar-los, ajuda a evitar comparacions i judicis, i dóna lloc al treball cooperatiu. Partim de la idea que tots els alumnes són diferents i això és riquesa.

 

L’atenció a la diversitat es realitza de manera inclusiva, dins l’aula la major part del temps. La diversitat és acceptada, respectada i valorada com a element enriquidor de les relacions personals.

 

L’organització del centre ofereix espais de treball autònom, com els ambients o els racons, per permetre als alumnes gestionar el seu propi aprenentatge.  La figura del mestre, lluny de ser un acumulador i transmissor de coneixements,  és la d’un guia que acompanya a l’alumne en la pròpia gestió dels aprenentatges.

 

El currículum es genera en l’acció. Prioritzem els aprenentatges vivencials, manipulatius, d’investigació i recerca per part dels alumnes, mitjançant el treball matemàtic amb materials manipulatius i el treball per projectes d’investigació. La gestió de la informació està per sobre de la recopilació o memorització. Freinet deia: “El veritable aprenentatge és el descobriment”. Propiciem un treball reflexiu i cooperatiu i treballem el currículum de forma competencial i global.

 

A l’escola volem oferir espais d’aprenentatge que no vagin en contra de la naturalesa pròpia dels infants. Intentem evitar el treball excessivament estàtic o dirigit. Respectem el seu ritme, les necessitats fisiològiques dels alumnes, com anar al lavabo, beure aigua o menjar.

 

La relació entre l’adult i el nen es duu a terme en un clima tranquil i sense judicis. Els mestres ens dirigim als alumnes amb el màxim de respecte i demanem respecte pels límits i normes de l’escola. Els alumnes fan el que veuen i volem proporcionar-los uns bons models. Els demanem que resolguin els conflictes de manera pacífica i raonada, donant el temps i l'espai necessari per fer-ho, com aprenentatge important que és, oferint-los una mirada respectuosa i sistèmica.

 

L’escola està oberta a la comunitat educativa sencera. Les famílies hi tenen un paper molt important i sempre són benvingudes. El seu compromís i la seva implicació anirà paral·lelament lligat al compromís i implicació dels alumnes. Desitgem que les persones desenvolupin autèntics sentits de pertinença a l’escola.

 

També considerem molt important que el procés d’adaptació dels alumnes nouvinguts es faci amb l’acompanyament de la família. 

 

Així mateix, treballem de manera coordinada i conjunta amb l’AMPA.

 

bottom of page